Magyar változat   English version   French version


Links


Hungarian Wado Ryu Karate Association
http://www.wadokarate.hu

Hungarian Nihon Tai Jitsu and Ju Jitsu Association
http://www.nihontaijitsu.hu

International Modern Combat Federation
http://www.modern-combat.com

FEKAMT - Fédération Européenne de Karate Do et Art Martiaux Traditionnels
http://www.fekamt.com


Következő eseményeink:

Előző eseményeink:
Események 2018-ben

Események 2017-ben

Események 2014-ben

Események 2013-ban

Események 2012-ben

Események 2011-ben

Események 2010-ben

Események 2009-ben