Tai-Jitsu.hu

Mestereink

Daniel Dubois
Tai-Jitsu 8.Dan

Claude Boucabeille
Tai-Jitsu 8.Dan

Shibamori Kando
Wado-Ryu 8. Dan

Sakai Kazuo
Wado-Ryu 9. Dan

Wlado Schmidt
10. Dan Ju-Jitsu

Michel Vignon
Tai-Jitsu